واحدپشتیبانی ونگهداری شبکه های کامپیوتری شرکت ویراصنعت پارسه درجهت رفع نیازهای سازمان ها وشرکت ها برای پشتیبانی ازشبکه وزیرساخت هایش باتکیه بردانش فنی کارشناسان متخصص ومجرب خود ، خدماتی متفاوت وفراتر ازانتظار به مشتریان درزمینه پشتیبانی ونگهداری نرم افزار شبکه ، زیرساخت شبکه وهمینطور پشتیبانی ازتجهیزات رایانه ای ارائه مینماید.

خدمات تخصصی ،پشتیبانی

خدمات پشتیبانی ویرا صنعت پارسه

پشتیبانی نرم افزار :

عیب یابی دررفع نقص سیستم عامل ها ونرم افزارها ی عمومی

مدیریت سیستم های کامپیوتری ازلحاظ کیفیت وکارایی نرم افزاری

نصب وپیکربندی سیستم عامل ها ونرم افزارهای عمومی

پیگیری پشتیبانی فنی نرم افزارهای اختصاصی

مشاوره وپشتیبانی درزمینه تامین نرم افزارهای عمومی ومدیریت لایسنس های نرم افزاری

مشاوره وپشتیبانی درزمینه کاربری نرم افزارهای عمومی

مشاوره درخصوص زیرساختهای نرم افزاری

پشتیبانی سخت افزار

عیب یابی ورفع نقص تجهیزات ومنابع سخت افزاری دراسکنرها ویو پی اس ها

مدیریت سیستم های کامپیوتری ازلحاظ کیفیت وکارایی سخت افزاری

نصب وپیکربندی سخت افزارهای جانبی

مشاوره وپشتیبانی درزمینه خریدوارتقای منابع سخت افزاری (سیستم های کامپیوتری ،پرینتر،اسکنر،یوپی اس )

پشتیبانی ومدیریت شبکه (active ،passive )

نگهداری وعیب یابی تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری شبکه

مدیریت ،کنترل ،نظارت برمنابع شبکه شامل مانیتورینگ کیفیت وکارایی سرویس ها ،ترافیک شبکه وسخت افزار

پشتیبانی اینترنت ووب

پشتیبانی فنی ازسرویس اتصال به اینترنت

پشتیبانی فنی ازسرویس پست الکترونیک سازمان

پشتیبانی وارتقای سرویس اتصال به اینترنت

کاربران درون وبرون سازمان

پشتیبانی از دامنه های اینترنتی برون سازمانی ودامنه وسرویس های درون سازمانی

پشتیبانی ازسرویس ها وکاربران وب

 تامین تجهیزات امنیتی

تامین تجهیزات وارائه راهکارهای زیرساختی با هدف ایمن سازی سرویس دهنده ها ،ایستگاههای کاری وسیستم های حیاتی ،حفاظت مبتنی بررمزنگاری ،بکارگیری مکانیزم های احراز هویت ،فایروال های تخصصی ،fartinet،cisco ،hp arc sight،  spirent ،sourcefires،juniper

ASTRO،CYBERAM

 تامین تجهیزات ذخیره سازی

تامین وپیاده سازی تجهیزات ذخیره سازیSAN ،NA،DAS ،EMC2 ،HP ،BUFFALO

تجهیزات رادیویی وبیسیم

تامین تجهیزات وارائه ی راه کار وپیاده سازی شبکه های بیسیم INDOOR ،OUTDOOR درمقیاس محلی وگسترده MOTOROLA ،REDLINE ،MIKROTIK ،UBQUINT ،LIGOWAVE