• نصب وراه اندازی انواع سرویس های مبتنی برویندوز ولینوکس
 • مشاوره وطراحی وپیاده سازی سرویس های DNS،ACTIVE DIRECTORY ،DOMAIN
 • نصب وراه اندازی سرویس ها ،ACCOUNTING،LOGSERVER CACHING،PROXY
 • اشتراک گذاری اینترنت IBSNG،SQUID،KERIO،TMG ،ISA SERVER
 • نصب وراه اندازی انواع MAIL SERVERها ازجمله EXCHANGE ،MAIL DEAMAN
 • نصب وراه اندازی سیستم های مدیریت محتوا یا CMSازقبیل SHAREPOINT
 • نصب وراه اندازی هاستینگ های مبتنی برویندوز ولینوکس انواع WEBSERVER WEBSERVISE
 • نصب وراه اندازی نرم افزار وسخت افزارهای امنیتی جهت مقابله باتهدیدات روزافزون شبکه ایWFA
 • نصب وراه اندازی انواع آنتی ویروس های تحت شبکه جهت افزایش امنیت سیستم ها کاربران وسرورها
 • نصب وراه اندازی نرم افزاروسخت افزارهای پشتیبان گیری از وقایع شرکت
 • نصب وراه اندازی راه کارهای مجازی سازی سخت افزار بربستر VMWARE TIYPER-Vجهت کاهش هزینه وافزایش کارایی وهمچنین استفاده بهینه ازمنابع مدیریت آسان
 • نصب وراه اندازی راهکارهای مجازی سازی نرم افزاری بربستر CITRIX
 • نصب وراه اندازی انواع سیستمهای تلفنی تحت شبکه VOIP ،ویدئوکنفرانس ،ازقبیل ASTERISK،POLYCOM،CISCO،NEC،PANASONIC