شبکه های کامپیوتری میبایست باتوجه به شرایط وسیاست های هرسازمان طراحی وپیاده سازی گردد . درواقع شبکه های کامپیوتری زیرساخت های لازم رابرای به اشتراک گذاشتن منابع درسازمان ها فراهم می آورند ، درصورتیکه این زیرساختها به درستی طراحی نشوند وفاکتورهای شخصی همچون هدف ازبرپاسازی شبکه ، انتظارکاربران ، قابلیت ارتقا ، امنیت وسرعت وهمچنین سرویس ها وخدماتی که قراراست برپایه ی شبکه ارائه شود درنظر گرفته نشوند مشکلات بسیاری گریبانگیر مدیران وکارفرمایان درسازمان ها وشرکت ها خواهدشد دراین راستا خدمات مشاوره طراحی وپیاده سازی شبکه های کامپیوتری به منظور تضمین سرعت واستانداردهای لازم درمراحل زیرانجام می شود .

ویرا صنعت پارسه

طراحی و اجرای زیر ساخت شبکه

  • تحلیل وبررسی وضعیت موجود ونیازهای جاری وآتی کاربران در سازمان هدف
  • طراحی شبکه شامل مشخصات فنی ، تجهیزات ونقشه ارتباطات وساختارشبکه
  • پیاده سازی طرح تاییدشده براساس استانداردهای بین المللی
  • بررسی وتست کارکردتوسط توسط ابزارهای به روز تست شبکه وارائه گزارش نهایی
  • باتوجه به انواع زیرساخت شبکه (کابلی ، بیسیم )خدمات ذکرشده درزیرراارائه می نمائیم.
  • مشاوره ، طراحی وپیاده سازی انواع شبکه های WIRELESS(INDOOR-OUTDOOR)
  • طراحی وپیاده سازی شبکه های ( VPN –MPLS-VPLS-MAN-LAN-WAN)