ویپ voip چیست ؟

ویپ voip  مخفف voice over internet protocol  است درفناوری voip امکانات برروی شبکه دیتا ارسال می شوند . برای انجام  این کار ،دریک سیستم voipابتدا صدا به صورت دیجیتالی در می آید ، سپس فشرده می شودودرنهایت به صورت بسته های دیتا درمی آیند . این بسته ها باید بدون تاخیرزیاد به سمت دیگر شبکه به دست گیرنده برسند . درگیرنده مکالمات بسته بندی شده دوباره به صورت آنالوگ درمی آید وپخش می شوند.

مزیای ویپ چیست ؟

مزیت voip درکنفرانس تلفنی

درفناوری voip به سهولت میتوان کنفرانس های تلفنی با تعدادزیادی ازشرکت کننده ایجادکرد.این مزیت به دلیل استفاده ازفناوری ipاست که باعث می شود بتوان به راحتی مکالمات را کپی کرد وبه تمام شرکت کنندگان ارسال کرد.

امکان استفاده ازنرم افزار تلفنی

فناوری voipبرای انتقال مکالمات ازهمان روش هایی استفاده می کند که بیشترنرم افزارهای تحت شبکه از آن استفاده می کنند،که باعث می شود نرم افزارهای نصب شده روی گوشی موبایل یا دستگاه دیگر به راحتی مکالمات داشته باشند.

ارزان تربودن تماس ها voip

درفناوری voip تماس های راه دور به شدت ارزان تراز تماس هایی هستند که ازطریق مراکز تلفن سنتی برقرارمی شود . دلایل زیادی برای این امر وجوددارداما به اجمال می توان به ساده تربودن فناوری voip استفاده بهترازظرفیت شبکه واستفاده ازیک شبکه برای دیتا وصوت اشاره کرد .

 امکانات تلفنی فراوان دراین سیستم

پروتکل SIP که درفناوری voipاستفاده میشود درعین سادگی بسیارانعطاف پذیراست.این موضوع باعث شده است تولیدکنندگان محصولات ویپ بتوانندامکانات تلفنی فراوانی را پیاده سازی کنند . امکاناتی مانندانتقال تماس ، پاک کردن تماس ها ، ارسال به صندوق پستی و…

قابلیت ارسال فکس برروی شبکه

بافناوری voipبه راحتی می توان ازطریق کامپیوتر فاکس ارسال ودریافت کنید . این قابلیت میتواندبرای هرشخص بصورت اختصاصی تعریف شود.

امنیت بالاتر voip

یکی ازمزایای مهم سیستم ویپ امنیت بالاترآن نسبت به سیستم های مخابراتی آنالوگ  است . دریک سیستم تلفنی آنالوگ معمولا بااتصال یک گوشی آنالوگ می توان به سادگی به شبکه وصل شد.امادرفناوری voipکاربران بایدشناسایی شوند.همچنین مکالمات را میتوان برروی تونل vpnارسال کرد که باعث می شود مکالمات رمزگذاری شوند.

مزیت voip درگسترش شبکه

دریک سیستم voipبه سادگی می توان داخلی های بیشتری تعریف کرد . همچنین می توان تعدادخطوط تلفن را بااضافه کردن گیت وی های voipبه سادگی افزایش داد . اما درسیستم های تلفنی سنتی معمولاظرفیت شبکه ازقبل مشخص است وافزایش دادن آن آسان نیست .

اتصال دفاتر مختلف ویکی کردن سیستم تلفنی با ویپ

این ویژگی یکی ازمزایای مهم voipاست . درفناوری voipتنها کافی است یک ارنباط شبکه ای بین گوشی تلفن وسرور تلفنی وجودداشته باشد . مهم نیست این ارتباط ازطریق اینترنت باشدوگوشی درسوی دیگردنیاباشدویااینکه دراتاق سرورقرارگرفته باشد . درهردوصورت کاربران یک شماره داخلی خواهندداشت وازیک امکانات استفاده می کنند .

کاربردهای ویپ چیست ؟

کاربرد voip درانتقال خطوط تلفن

یکی از مهمترین کاربردهای فناوری voip انتقال خطوط تلفن برروی اینترنت است .دراین کاربردتماس های تلفنی بااستفاده ازگیت وی های voip ازیک سوبه صورت بسته های دیتا درمی آیندودرسوی دیگردوباره برروی خطوط تلفنی قرارمی گیرند.باتوجه به ارزان بودن وفراگیربودن دسترسی به اینترنت ،انتقال خطوط تلفن به سهولت انجام میگیرد ودرهزینه هابه شدت صرفه جویی می شود.

استفاده از voip برای اتصال دفاترادارات

درسیستم تلفنی سنتی هردفتریک شرکت یاسازمان دارای یک سیستم تلفنی جداست.کارمندان هردفتربرای تماس به یکدیگربایدازخطوط تلفن وزیرساخت مخابرات استفاده کنند.این موضوع هزینه ارتباطات رابالا می برد.علاوه برآن کارمندان مجبورندبرای یک تماس ساده شماره های متعددی بگیرند.امادراین کاربرد voip،تمامی دفاترازیک سیستم تلفنی استفاده می کنندوکارمندان هردفتر برای تماس بایکدیگر فقط شماره داخلی می گیرند.

سیستم voipبرای جایگزینی سانترال های سنتی

بااستفاده ازسیستم voipمیتوان به کلی سانترال های قدیمی راکنارگذاشت .دراین صورت تمامی کاربران دارای تلفن های voipمی شوندوازتلفن های سنتی استفاده نمی کنند.هرچند دراین روش تجهیزات قدیمی (سانترال ها وتلفن های گویا ) از رده خارج می شوند،اماسیستم voipجدیدامکانات بسیاربیشتری دراختیارکاربران می گذارد.