دکل های ایستا به دکل هایی گفته می شود که دارای 3 یا 4پایه بوده وپایه ها بااعضای خرپائی به هم متصل می شوند . دکل های خودایستا چهارپایه این نوع دکل ها به صورت چهارلایه بوده که معمولا تمام قطعات دکل ازنبشی ساخته می شود . دکل های خودایستا سه پایه دکل هایی هستند که به صورت مشبک بوده ودارای سه پایه می باشد . پایه هااکثراازلوله واعضای داخلی به صورت خرپائی ازنبشی ساخته می شود . درساخت پایه ها ازنبشی ، نبشی 60درجه ، میلگردهای توپر ، پرفیل های خمکاری شده و…نیزاستفاده می شود . اعضای داخلی (بریس ها )ازنبشی ، لوله میلگرد ساخته می شود . این نوع دکل ها بیشتر برای نصب آنتهای ماکروویو ، آنتن های موبایل وبیسیم استفاده می شود.

یکی دیگر ازخدمات بارز شرکت ویراصنعت پارسه ، تهیه ونصب انواع دکل های مهاری وخودایستا است که درسراسر استان خوزستان وبوشهرایفای نقش می نماید واین شرکت تاکنون بیش از هزار دکل مخابراتی راه اندازی نموده است . دکل های مهاری به دکل هایی گفته می شود که بوسیله سیم مهاربه زمین یاتکیه گاه دیگری مهارگردد . این نوع دکل ها به دلیل وزن پایین وسبکی وزن مزیت دارد و درمکان هایی که فضا به قدرکافی موجودباشد استفاده می گردد . این دکل ها قابلیت نصب درپشت بام منازل وادارات را داشته ، علاوه براینکه ارتفاع ساختمان به بلندی محل نصب آنتن ها کمک کرده ، درمناطق شهری مزیت فراوانی دارد . دکل ها مهاری درصورتی که روی زمین نصب گرددنیاز به فضای زیادی جهت نصب سیم مهارها دارد .به خاطرسبکی وزن ، بهای این دکل ها کمترازدکل های دیگربوده ونصب آنها ساده می باشد.